Logo
My Journal

Halkla İlişkiler nedir? PR nedir?

Halkla İlişkiler nedir? PR nedir?

Halkla ilişkiler kavramı, ilk Fransa’da ortaya çıkmıştır; (Les Relations Publiques) ancak daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nde rağbet görmüş ve üzerinde çalışılmıştır. İngilizcedeki Public Relations ifadesinin dilimize tercüme edilmesi ile elde edilmiş ve kısaltılması “PR” olarak ifade edilmektedir. Bu alanda hizmet veren ilk halkla ilişkiler şirketi 1974 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Halkla İlişkiler, en kaba anlamıyla bir kurum veya kuruluşun ilişki kurduğu ya da kurabileceği kimselerin ilgi, anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve devam ettirmek için yaptığı sürekli ve planlanmış bir yönetim fonksiyonudur.

Günümüzde bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde, hızla globalleşen dünyamız ve rekabetin küreselleşmesi, işletmelerin ürettikleri ürün veya hizmetlere pek çok yerel, ulusal ve uluslararası firmaların rakip olması sonucunu doğurdu. Şirketler ürün ve hizmetlerinin pek çok alternatif arasında önce fark sonra tercih edilebilmesi için, bağlantılı oldukları insan grupları (stakeholder) aracılığıyla hedeflenen kitleye tanıtılmasını amaçladılar.

Halkla ilişkiler uzmanları şirketlerin yönetimine, hedef kitlenin düşünce ve tutumlarıyla ilgili derlenen bilgiler ve analizler neticesinde, üretilen ürün-hizmetlerin fark edilmesine hizmet edecek yenilikçi fikirler/projeler sunan, tanıtım kampanyaları geliştiren, projeleri ve kampanyaları yönetim politikasına, şirket mali yapısına ve kültür değerlerine uygun olarak hayata geçiren kişilerdir.

Bir kurumu, kurumun faaliyetleri neticesinde ürettiği ürün ve hizmetleri farklılıklarının ön plana çıkararak tanıtmanın yanı sıra, o kurumu veya ürünlerini sevdirmek, beğendirmek, desteklemek, rakiplerine kıyasla tercih edilmesini sağlamak yine halkla ilişkilerin çalışma amaçları arasında yer alır. Tanınma ile beğeni kavramları arasındaki bu bağa “itibar” denmektedir.

Halkla ilişkiler uzmanlarının en önemli görevi hizmet verdikleri kurumun itibarını tesis etmek, geliştirmek ve korumaktır. İtibarın tesisi uzun zaman alır, çünkü kurumu önce hedeflenen kitleye tanıtmak, ardından da tanıyanların beğenisi artırmak gerekmektedir. Bu süreç hem zaman, hem emek, hem de iletişim faaliyetlerine yatırım gerektirir. Halkla ilişkiler uzmanlarının tüm çalışmaları kurumun itibarına olumlu etki edecek şekilde planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

Halkla ilişkiler çalışmaları direk olarak şirketlerin belirlenmiş iş hedeflerine hizmet etmelidir. Kurum itibarının korunması ve yönetilmesinin organizasyona bir maliyeti olacağından, halkla ilişkiler çalışmalarının ölçülebilir somut faydalar sağlaması gerekir. Hedef kitlede beklenen davranış değişikliği kısa zaman dilimlerinde hayata geçemeyebilir. Halkla ilişkiler çalışmaları bu yüzden uzun dönemli stratejiler olarak düşünülmeli ve planlanmalıdır.

Comments are closed.