Logo
My Journal

Melek ne demek?

MELEK

Birçok dinde tam olarak tanımlanmamış, ilahi yönetime görevli, gözle görülmez varlıklara “MELEK” denilir.

Melek terimi Sami dilinde “haberci” anlamındadır. Çoğulu “MELAiKE”dir.

Kutsal metinlerde melekler, ilahi hiyerarşi içinde çalışan, ayrı ayrı görevleri olan varlıklar olarak, ayrı ayrı isimlerle ifade edilirler.

Spiritüalizmaya göre kutsal kitaplarda bu terim, yerine göre üç ayrı anlamda kullanılmıştır:

  1. Melek, genellikle tekamül düzeyi yüksek İlahi irade Yasaları’nın gereklerine göre kainatı sevk ve idare görevi üstlenmiş varlıktır. Yüksek Idare Mekanizması, içinde yer alan, bir dünyanın sevk ve idaresi ile görevli her varlık, bağlı olduğu hiyerarşiden almış olduğu bu görevini, yine kendisine bağlı bir hiyerarşik organizasyonla yerine getirir.

Bu hiyerarşi zinciri, farklı görevleri olan çeşitli organizasyonlar biçiminde fizik plana kadar iner. Örneğin, Azrail adı verilen melek, bu hiyerarşi içinde, bedenli varlıkların ölüm olayını ilahi irade Yasaları’nın gereklerine göre düzenleyen ve denetleyen “Yüksek Varlıklar”ı ifade eder.

Bir insanı doğumundan ölümüne kadar, bir enkarnasyon boyunca izleyen hami varlıklar, bu gözle görülmeyen, yani bedensiz varlıklardan oluşan hiyerarşi zincirinin bir bakıma  en alt basamağını oluşturur. İslami terminolojide bunlara “SİYANET MELEKLERİ” denilir.

Her insan ruhu, tekamülü belli bir düzeye eriştiğinde melek olarak ifade edilen varlıkların bulunduğu aşamaya ulaşacaktır.

  1. Melek terimi, kimi zaman “ilahi Prensipleri” veya “Doğa Yasaları” denilen ilahi Yasaları, yasaların çalışma şeklini ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, insanın her yaptığının perispriye kaydedilmesi olayı, islam anlayışında “HAFEZE” ve “KİRAMEN KATİBİN MELEKLERİ” diye ifade edilmiştir.
  2. Melek terimi kimi zamanda, evrenin dünyaya oranla çok daha ileri düzeydeki dünyalarında bedenlenmiş varlıklar için kullanılır.

CEBRAiL VE PLANI

Musevi, Hristiyan ve İslami tradisyonlarda sözü edilen bir baş meleğin ismi “CEBRAİL”dir. İsim, ibranicede “TANRI KULU” ve “ZORLA OLGUNLAŞTIRMAK” anlamlarına gelen “CİBR” deyiminden türetilmiştir.

Bu baş meleğe üç dinde de “AKTARICILIK” niteliği verilir. Tevrat’ta Daniel’e gördüğü rüyaların anlamını açıklayan, Zekeriya’yı, vaftizci Yahya’nın doğacağı haberi ile bilgilendiren, Meryem’e İsa peygamberin annesi olacağını haber veren, Hz. Muhammed’e Kuran’ın vahiy edilmesinde görevli olan, aktarıcı baş melek Cebrail’dir.

Madde kainatında ruhsal tesirin etkisinde olmayan hiçbir zerre yoktur. Maddi hareketlerde görebildiğimiz ve göremediğimiz tüm zeka tezahürleri, ruhların maddelerden eksik müdahalelerinden doğar.

Comments are closed.